Projekti 2007.

PRUGE I KOLODVORI

Idejno rješenje željezničke pruge visoke učinkovitosti Zagreb – Rijeka, dionica Hrvatski Leskovac – Skradnik
Novelirana tehnička dokumentacija remonta pruge na dionici Vinkovci – Tovarnik- D.G.
Glavni i izvedbeni projekt kolosijeka za istakanje goriva u Vukovaru
Rekonstrukcija dijela željezničke pruge na paneuropskom koridoru Vc
Izmjena i dopuna tehničke dokumentacije putničkih blagajni u kolodvorima Split, Šibenik i Karlovac
Tehnička dokumentacija za unutrašnje uređenje i sanaciju pročelja kolodvorske zgrade u kolodvoru Rijeka
Dopuna projekta remonta pruge Zagreb – Rijeka u kolodvoru Oštarije
Tehnička dokumentacija za izgradnju željezničkog stajališta “Goričan”
Dokumentacija izvedenog stanja (džepnog uzdužnog profila) pruge Zagreb – Rijeka na dionici Škrljevo – Rijeka, km 640+828,04 – 652+842,07
Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju kolodvora na pruzi Oštarije – Knin – Split , dionica Knin – Split
Idejno rješenje izmještanja željezničke pruge i kolodvora Bibinje na željezničkoj pruzi M 606 Knin – Zadar
Tehnička dokumentacija potrebne za izgradnju stajališta Solin širina na željezničkoj pruzi M 604 Oštarije – Gospić – Knin – Split
Geodetsko snimanje pruge Moravice – Rijeka – Šapjane i pružni pojas širine cca 20 km
Stručna podloga s ishođenjem lokacijske dozvole za modernizaciju željezničke pruge od regionalnog značenja R 201 Zaprešić – Zabok – Varaždin – Čakovec, dionica Zaprešić – Zabok
Stručna podloga za lokacijsku dozvolu za industrijski kolosijek u Slavonskom brodu
Tehnička dokumentacija i ishođenje dozvola za izgradnju stajališta Buzin
Obnova oznaka izmjere, snimanju izvedenog stanja i izradi uzdužnog profila na pruzi Osijek – Beli Manastir – D.G. Elaborata s provjerom nosivosti rasponske konstrukcije propusta u km 390+134 Novska – Sisak – Zagreb
Idejni i izvedbenog projekt za uređenje službenih prostorija za potrebe putničkog prijevoza na 1. katu kolodvorske zgrade u Rijeci
Projektna dokumentacija – propust ispod željezničke pruge vrpolje – Slavonski Šamac u sklopu pilot projekta navodnjavanja Biđ – Bosutsko polje
Izvedbeni projekt remonta pruge na dionici Okučani – Novska; kompletne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju kolodvora Okučani;
Tehničke dokumentacije projekta modernizacije stajališta Rajić i prijevod na engleski jezik svih izvedbenih projekata i tendera
Stručna podloga za lokacijsku dozvolu, glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije stajališta/otpremništva Čeminac na pruzi MP 13: D.G. – Beli Manastir – Osijek
Prometno tehnološki elaborat za montažu objekata za premještanje željezničke pruge na lokaciji Turčin i na lokaciji Gojanec
Tehnička dokumentacija za izgradnju željezničkog stajališta Dujmovača na pruzi Oštarije – Gospić – Knin – Split
Tehnička dokumentacija modernizacije željezničkog teretnog kolodvora Ploče
Projekt unutrašnjeg uređenja putničkih blagajni i interijera u kolodvorskim zgradama Gospić i Lovinac
Geodetsko snimanje i izrada geodetske situacije željezničke infrastrukture i objekata HŽ-a (u zoni podvožnjaka Međimurska – Magazinska i prilaznih rampi)

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKTI

Glavni projekt obnove kolosijeka i signalizacje na željeznicama u BiH
Dopuna usklađenja SS i TK uređaja Oštarije – Ogulin
Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i izgradnju elektroenergetskih objekata jake struje kolodvora Sisak Caprag
Tehnička dokumentacija za prilagodbu postojećeg osiguranja kolodvora Split
Stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole za elektroenergetski priključak pruge Gradec – Sv. Ivan Žabno
Izvedbeni projekt stabilnog energetskog priključka za napajanje DMV serije 7123 u kolodvoru Požega
Dopuna projekta osiguranja kolodvora Jankovci i Đeletovci
Dopuna izvedbenog projekta obostranog automatskog pružnog bloka (APB) na dionici Ivankovo – Jarmina – Vinkovci
Stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole za PSN 1 Skrad; EVP 110/25 kV Delnice; PSN 1 Lokve; PSN1 Drivenik; EVP 110/25 kV Plase; PSN2 Sveti Kuzam; EVP 110/25 kV Sušak; EVP 110/25 kV Vrata; PSN1 Rijeka; EVP 110/25 kV Matulji,

STUDIJE

Studija modernizacije X. paneuropskog koridora
Investicijska studija za projekt rekonstrukcija signalno sigurnosnih uređaja Zagreb Glavni kolodvor
Investicijska studija za izgradnju industrijskog kolosijeka “Našicecement”
Studija redefiniranja željezničke prometne regije Osijek – Vinkovci – Vukovar
Prostorno – prometna studija cestovno – željezničkog prometnog sustava šireg područja Grada Zagreba – željeznički gradski i prigradski promet

OSTALO

Projektantski nadzor radova na sanaciji usjeka dionice pruge Josipdol – Pađane
Projektantski nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji industrijskog kolosijeka “Našicecement”