Građevinski biro

Sastoji se od 4 odjela:
Odjel za geodeziju
Odjel za prometnice
Odjel za arhitekturu
Odjel za konstrukcije

Odjel za geodeziju izrađuje projekte i obavlja nadzor

Inženjersko – mjerne geodezije:
- snimanje postojećih stanja kolosijeka, cesta, objekata, uređaja, vodova, podzemnih objekata itd.
- podloge na temelju snimaka postojećeg stanja (situacije, poprečni profili itd.)
- iskolčenja novo
- projektiranih stanja
- elaborate iskolčenja
- skeniranje, digitalizacija karata
- snimanje vodova i podzemnih objekata
- obilježavanje željezničkih pruga, putova, kanala, plinovoda, naftovoda, dalekovoda; te obavlja poslove

Imovinsko – pravne geodezije:
- državni izmjeri i katastar nekretnina
- imovinsko – pravni poslovi /gruntovnice/
- izrada i ovjera parcelacijskih elaborata /eksproprijacija/
- premjer i kartiranje zemljišta
- katastarsko klasiranje i boniranje zemljišta

Odjel za prometnice izrađuje projekte i obavlja nadzor

Trasiranja prometnica
- trase željezničkih pruga javnog prometa
- trase manjih servisnih cesta za željeznička područja
- kapitalni remonti svih kategorija pruga
- rekonstrukcija pruga
- industrijski kolosijeci
- specijalne konstrukcije kolosijeka
- odvodnja kolosijeka
- projektiranje kranskih staza

Kolodvora
- željeznička čvorišta
- lučki željeznički kolodvori
- ranžirni kolodvori
- industrijski, putnički, teretni kolodvori
- stajališta
- prilazne ceste, manipulativni prostori, parkirališta
- specijalne konstrukcije kolosijeka
- specijalno konstruirane rampe za vezu kolosijeka kopno-brod
- rekonstrukcija kolodvora
- izrada studija
- tehnička dokumentacija za željezničke pruge, kolodvore, skladišta, rampe, transportno
- manipulativni prostor, industrijske kolosijeke, kontejnerske i Ro-La terminale i dr.

Odjel za arhitekturu izrađuje projekte i nadzor

- novih zgrada i rekonstrukcija postojećih: kolodvorskih i stajališnih zgrada, upravno-poslovnih zgrada, ugostiteljsko-trgovačkih zgrada
- industrijskih objekata: hale, radionice, depoi, remize, skladišta
- objekata za skladištenje zapaljivih/eksplozivnih tvari
- stambenih objekata
- objekata za smještaj SS, TK uređaja, trafostanica, postavnica, elektrovučnih postrojenja
- objekata prometne infrastrukture: peroni, nadstrešnice, pothodnici
- interijera
- urbanističkih rješenja: kompleksa stajališta, kolodvora (putničkih, ranžirnih), kolodvorskih trgova, okoliša
- hortikulture

Odjel za konstrukcije izrađuje projekte

- novih željezničkih i cestovnih mostova
- obnove oštećenih mostova
- klasifikacija postojećih konstrukcija
- sanacija i ojačanje postojećih konstrukcija mostova
- montaže te dinamiku izvođenja radova
- potpornih zidova, rampi, specijalnih kanala za pregled i popravak vozila
- pješačkih pothodnika i nathodnika, nadstrešnica, portala i drugih specijalnih konstrukcija
- konstrukcija svih objekata u visokogradnji