Stajalište KARLOVAC CENTAR

Stajalište KARLOVAC CENTAR predviđeno je u km 478 + 495 željezničke pruge Zagreb – Rijeka na dionici pruge Karlovac – Mrzlo Polje. Predviđena lokacija novog stajališta nalazi se nasuprot autobusnog kolodvora, između križanja ulice Kralja Tomislava i Tadije Smičiklasa. Između Prilaza Većeslava Holjevca i pruge na predmetnoj lokaciji nalaze se pješačka i biciklistička staza te grupacija visokog zelenila – breza. Ovim projektom zelenilo je maksimalno sačuvano. Arhitektonskim projektom predviđeno je stajalište s peronom, pristupnim površinama (stepenicama i dizalom) i prostorom za prodaju karata, koji se sastoji od prodaje karata, sanitarnog čvora i priručnog spremišta, te u sklopu kojeg je i strojarnica dizala. Dizalo je namijenjeno za korištenje svim putnicima i korisnicima stajališta. Predviđeni objekti oformili su kvalitetan, funkcionalan i siguran prostor za prijem i otpremu putnika na željezničkom stajalištu.

Peron stajališta duljine je 160 m, a širine 4,5 m, visina 55 cm iznad GRT-a. Nagib perona u poprečnom smjeru je 2%. Rub perona udaljen je od osi kolosijeka 1,70 m. Izvedba perona je predviđena kao čelična konstrukcija. Nosivi stupovi su kombinacija kružnih i ovalnih, na pilotima, međusobno povezani čeličnim profilima na koje dolazi profilirani lim kao donja oplata betonske ploče i završni sloj od asfalta. Peron je lociran na visokom nasipu, što je razlog da na rubovima perona bude postavljena ograda. Pristup peronu predviđen je na početku i kraju s jednokrakim stepeništem. Stepenice su blagog nagiba širine 3,0 m, gazišta su prefabricirana, betonska s ugrađenim grijačima. Osvjetljenje pristupnih površina uz pločnik biti će sa stojećim svjetiljkama visine 3,5 m, a rasvjeta perona bez nadstrešnice predviđa se rasvjetnim tijelima u glavama stupova na visini 1,0 m.

Na peronu predviđena je nadstrešnica dužine 60 m. Nadstrešnica je izvedena na produženim ovalnim nosivim čeličnim nosačima perona u visini 8,29 cm i čine je deset modula okvira s razapetom membranom od polietilenskih vlakana sa zaštitnim antiadhezivnim slojem protiv prljanja. Rasvjeta nadstrešnice je indirektna, s jednim rasvjetnim tijelom na svakom stupu.
Po rubovima perona i stubišta predviđena je postava ograde. Ograda je izrađena od inox mreže na potrebnom s rukohvatom elipsastog presjeka od inox cijevi. Projektom je predviđen smještaj 11 bicikala neposredno uz stepenište i lift, a duž perona na nivou pločnika proteže se biciklistička staza. Površine oko stajališta su oblikovane visokim zelenilom. Uz pješačku stazu moguće je oformljene su grupacije niskog zelenila koje imaju i zaštitnu funkciju. Realizacijom željezničkog stajališta, investitor HŽ Infrastruktura d.o.o. ponudio je funkcionalno, kvalitetno i moderno rješenje za potrebe sve većeg broja korisnika željezničkog prometa i građana Grada Karlovca, a oblikovanjem perona i nadstrešnice stvoren je prepoznatljiv, funkcionalan i atraktivan urbani element.

Comments are closed.