Elektrotehnički biro

Sastoji se od 3 odjela:
Odjel za postrojenja jake struje
Odjel za signalno sigurnosnu tehniku
Odjel za telekomunikacije i informatiku

Odjel postrojenja jake struje izrađuje projekte

Stabilnih postrojenja elektrovuče
- elektrovučne podstanice i postrojenja za sekcioniranje i daljinsko upravljanje
- postrojenja kontaktne mreže
- dalekovodi i postrojenja do 110 kV

Općih postrojenja jake struje
- zračni i kabelski vodovi i transformatorska postrojenja do 20 kV
- elektroenergetska postrojenja za napajanje signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja
- električne instalacije objekata i postrojenja u objektima
- vanjska rasvjeta
- elektrotehnička mjerenja

Odjel za signalno sigurnosnu tehniku izrađuje projekte

- kolodvorski signalno-sigurnosni uređaji
- pružni uređaji osiguranja: uređaji automatskog pružnog bloka (APB) i međukolodvorske zavisnosti (MKZ)
- uređaji za osiguranje cestovnih prijelaza u razini sa željezničkom prugom
- uređaji za automatizaciju ranžirnih kolodvora
- sustavi daljinskog upravljanja prometom
- dojavni provalni i prateći uređaji
- cestovna i ostala signalizacija
- dopunska zaštita

Odjel za telekomunikacije i informatiku izrađuju projekte

- telekomunikacijski sustavi pruge
- polaganje telekomunikacijskih i signalnih kabela